ERTUĞRUL ATEŞ’İN RESİMLERİNDE KÜLTÜREL BİR İMGE OLARAK KÜN VE AY

Author:

Number of pages:
26-39
Year-Number:
2022-8

Gök âlemine ait varlıklardan kün ve ay, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan imgelerdir. Türklerin yaşamının hemen her alanına yansıyan bu imgelerin, sanat eserlerine yansıması kaçınılmaz olduğu gibi, bu imgelerin Çağdaş Türk Resim Sanatında yer alması da yadsınamaz. Çağdaş Türk Resim Sanatı içinde kün ve ay imgelerini eserlerinde sıkça kullanan sanatçılar arasında yer alan Ertuğrul Ateş, gerçeküstücü-romantik ve mistik tarzdaki eserlerine kün ve ayı kültürel bir imge olarak yansıtan önemli sanatçılardan biridir. Hal böyleyken, sanatçının eserleri Türk kültürünü yansıtması açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda bu araştırmada temel olarak Ertuğrul Ateş’in eserlerinin kün ve ay imgelerinin ikonografik yansımaları bakımından incelenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Yapılan çalışma neticesinde, sanatçının kün ve ay imgelerini eserlerinde yeniden yorumlayarak kullandığı görülmüştür. Sonuç olarak, sanatçının Türk kültürünün estetik özünden beslenen resimlerinin, çağdaş Türk resim sanatının içinde alegorik anlatımı ile önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür.

Keywords


The sun and the moon, which belong to the celestial realm, are images that occupy an important place in Turkish culture. It is inevitable that these images, which are reflected in almost all aspects of Turkish life, are found in works of art, and it is undeniable that these images also have their place in Contemporary Turkish Painting Art. Ertuğrul Ateş, who frequently use the images of the sun and the moon in his works within Contemporary Turkish Painting Art, is one of the important artists who reflect the sun and moon as a cultural image in his surrealist-romantic and mystical works. Therefore, the works of artist in question are considered an important reflection of Turkish culture. In this context, the main objective of this study was to examine and interpret the works of Ertuğrul Ateş in terms of the iconographic reflections of the sun and moon images. As a result of the study, it was found that the artist uses the images of the sun and the moon by reinterpreting them in his works. Thus, it can be said that the artist’s paintings, which are fed by the esthetic essence of Turkish culture, take an important place in contemporary Turkish painting art with their allegorical expression.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 823
Number of downloads 739

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.