MİMARLIKTA ESTETİK DEĞERLENDİRME: ULUSAL TEZLER ÇERÇEVESİNDE SORGULAMA

Author:

Number of pages:
59-78
Year-Number:
2021-7

Baumgarten’den bu yana bilim olma çabası içinde olan estetik konusu, geçmişinde metafiziksel bir anlam yüklenen kavram iken artık birçok bilimsel çalışmanın altında yer almaktadır. Sanat ve bilim arasında sıkışan mimarlık disiplini, var olduğundan beri estetik konusunda bir arayış içindedir. Çalışmanın amacı, son yıllarda yapılan tez çalışmalarında adına sıkça rastladığımız estetik konusunun mimarlık disiplini ile nasıl ilişkilendiği tespit etmektir. Çalışma kapsam olarak ulusal yök tez merkezinde yayınlanan tezlerin mimarlık ve estetik etiketleri ile sınırlandırılarak elde edilen 312 tezin incelenmesinden oluşmaktadır. Elde edilen verilere göre, en fazla çalışmasının 2019 senesine ait olan estetik konusunun, mimarlık ile olan ilişkisi genellikle dönemsel mimari eserlerin ve mekan kavramının algısal ve biçimsel analizlerinden oluşmaktadır.

Keywords


The subject of aesthetics, which has been trying to be a science since Baumgarten, is a concept that has a metaphysical meaning in the past, but now it is under many scientific studies. The discipline of architecture, which is stuck between art and science, has been in search of aesthetics since its existence. The study aims to determine how the subject of aesthetics, which we have frequently encountered in thesis studies in recent years, is related to the discipline of architecture. The scope of the study consists of examining 316 theses obtained by limiting the architectural and aesthetic labels of the theses published on the national thesis platform. According to the data obtained, the relationship between the aesthetic subject of 2019, which is the most of its work, and architecture generally consists of perceptual and formal analyzes of periodical architectural works and the concept of space.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 272
Number of downloads 305

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.