SANAT ESERİNDE İKONOGRAFİNİN ÖNEMİ ve CARAVAGGİO'NUN JUDİTH HOLOFERNES’İN KAFASINI KESERKEN” ADLI ESERİNİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Number of pages:
278-287
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-13

Bu makale, insanlığın evrim sürecinde sanatın gelişimi ve sanat eserlerinin yorumlanması üzerine odaklanmaktadır. İlk insanların mağara duvarlarına çizdiği sembollerin, doğadan elde edilen izlenimlerle birleşerek sanatın temelini oluşturduğu belirtilmiştir. Sanat eserlerinin, izleyici ve eleştirmenler için yeni anlamlar doğurduğu, izleyicinin eserin içsel katmanlarıyla etkileşime geçerek duygusal ve zihinsel bir bağ kurduğu vurgulanmıştır. Erwin Panofsky'nin İkonografik çözümleme yöntemi, sanat eserlerini biçimsel öğelerinin ötesinde kültürel, tarihi ve dini bağlam içinde ele almayı önermektedir. Panofsky'nin yaklaşımı, eserin doğal, uzlaşımsal ve içsel anlamlarını belirleyerek izleyiciye derinlemesine bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. İkonografi, sanat eserlerinde betimlenen olayları, kişileri ve motifleri inceleyen bir disiplin olarak tanımlanırken, İkonoloji ise sanat eserlerinin içerdiği sosyal etkileri ve sanatçının mesajını anlamaya odaklanan bir yorumlama yöntemi olarak ele alınmaktadır. Makalenin yöntem bölümünde, Caravaggio'nun "Judith Holofernes’in Kafasını Keserken" isimli eserinin Erwin Panofsky'nin İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi Yöntemi'ne göre incelenmesi planlanmaktadır. Bulgular bölümünde ise bu eserin ön ikonografik incelemesi, ikonografik çözümlemesi ve ikonolojik yorumu detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Makalenin genel vurgusu, sanat eserlerinin yorumlanmasının sadece görsel estetikle değil, aynı zamanda eserin içsel anlamlarıyla etkileşime geçerek izleyiciyle derin bir bağ kurmasının önemine odaklanmaktadır.

Keywords


This article focuses on the development of art throughout human evolution and the interpretation of artworks. It is emphasized that the symbols drawn on cave walls by early humans, combined with impressions derived from nature, formed the basis of art. The article highlights that artworks generate new meanings for viewers and critics, allowing them to establish an emotional and intellectual connection by interacting with the internal layers of the artwork. Erwin Panofsky's Iconographic analysis method suggests considering artworks within the cultural, historical, and religious context beyond their formal elements. Panofsky's approach aims to identify the natural, conventional, and intrinsic meanings of the artwork, providing viewers with a comprehensive understanding. In the second section of the article, the terms Iconography and Iconology are defined, elucidating their roles in the examination of artworks. Iconography is described as a discipline that examines the events, personalities, and motifs depicted in artworks, while Iconology is presented as an interpretive method focusing on understanding the social impacts and the artist's message inherent in art pieces. The methodology section of the article outlines the planned examination of Caravaggio's "Judith Beheading Holofernes" using Erwin Panofsky's Iconographic and Iconological Art Criticism Method. The findings section then elaborates on the preliminary iconographic analysis, iconographic interpretation, and iconological commentary of this artwork in detail. The overall emphasis of the article is on the importance of interpreting artworks not only through visual aesthetics but also by engaging with the internal meanings of the artwork to establish a profound connection with the audience.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 70
Number of downloads 181

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.