GÜNCEL SANAT PRATİĞİNDE FEMİNİST SANAT VE TEKSTİL ETKİLEŞİMİ

Author:

Number of pages:
157-181
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-13

Sanatın dili, sanatçıların kendi yaratım dünyalarının etkili bir dışavurumudur. Sanatçıların ve dolayısıyla eserlerinin bireysel ve toplumsal yaşama ayna tutma yetenekleri ise yer yer dilin öznel yetkinliğini aşan bir iletişim şeklinin oluşmasına imkân vermektedir. Bu nedenle özellikle plastik sanatların kültürler ötesi bir iletişim biçimi sunduğu ifade edilebilir.

Bir kültür ürünü ve toplumsal gerçekliğin izdüşümü olan sanat, her ne kadar çağın şartlarını yansıtıyor olsa da sanatı var eden sanatçılar, yaşadıkları duyguları, tarihteki önemli anları veya belli perspektifleri zaman ve mekân üzerinden tasvir etmek için çeşitli ifade biçimleri kullanmaktadırlar. Bu noktada özellikle güncel sanat alanında devam eden mekân algısına yönelik tartışmalar, sanatçıların yeni malzeme arayışlarının, farklı yaklaşımlarının ve yapısal sorunlarının değerlendirme biçimlerinin de çeşitlenmesine yol açmaktadır. Örneğin II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde yapılan tekstil sanatı çalışmalarının büyük bir çoğunluğunun teknoloji ürünü sentetik malzemelerle gerçekleştirildiği söylenilebilir.

Çeşitliliği ve sürekliliği ile dünyadaki yaygın ve yaratıcı kültür ögelerinden biri olan tekstilin, güncel sanat uygulamalarında farklı malzeme ve teknikler ile sanat nesnesinin yeniden tanımlanmasına imkân tanıyan alternatif bir söylem ve ifade aracı olmaya devam ettiği söylenilebilir. Bu doğrultuda çalışma, sanatçıların eserlerinde tekstil sanatının malzeme ve tekniklerini feminizm olgusu üzerinden farkındalık yaratmak ve insanlığı bunun üzerine düşündürmek amaçlı nasıl kullandıklarına odaklanmaktadır.

Çalışma kapsamında seçilen yapıtların üretiminde belirleyici olan sosyolojik, psikolojik ya da kişisel etkenler değerlendirilerek tekstil malzemesinin güncel sanat pratiğinden feminist sanata getirdiği yeni anlatım olanakları üzerinde durulmuştur. Sanatçıların yapıtları araştırmanın görsel doküman incelemesi kısmını oluştururken, alan yazınında ise kitap, tez, makale, internet kaynakları gibi araçlardan yararlanarak literatür taraması yapılmıştır. Araştırma sürecinde ise görsel ve yazılı veri toplama aşamasından sonra betimsel veri analizi ve yorumlama yapılarak sonuca ulaşılmıştır.

Keywords


The language of art is an effective expression of artists' own creative worlds. The ability of artists, and therefore their works, to reflect individual and societal life allows for a form of communication that sometimes transcends the subjective competence of language. Therefore, it can be said that especially the visual arts offer a cross-cultural form of communication.

Although art, as a reflection of cultural products and societal realities, reflects the conditions of the time, the artists who create art utilize various forms of expression to depict their emotions, significant historical moments, or certain perspectives through time and space. Particularly in contemporary art, ongoing discussions regarding the perception of space have led to diversification in artists' evaluations of new material searches, different approaches, and structural issues. For instance, it can be said that the majority of textile art works produced after World War II were executed with synthetic materials, products of technology.

Textiles, which are one of the widespread and creative cultural elements in the world due to their diversity and continuity, can be said to continue to serve as an alternative discourse and expression tool in contemporary art practices, allowing for the redefinition of the art object with different materials and techniques. In this regard, this study focuses on how artists use the materials and techniques of textile art to create awareness through the phenomenon of feminism in their works and to make humanity reflect upon it.

The study focuses on evaluating the sociological, psychological, or personal factors that are decisive in the production of the selected artworks, and it emphasizes the new expressive possibilities brought by textile material from contemporary art practice to feminist art. While the visual document examination of the artists' works constitutes the visual data analysis part of the study, a literature review was conducted using various resources such as books, theses, articles, and internet sources in the field literature. During the research process, after the visual and written data collection phase, descriptive data analysis and interpretation were conducted to reach a conclusion.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 66
Number of downloads 78

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.