SOSYOKÜLTÜREL VE SOSYOEKONOMİK FARKLILIKLARIN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMASI

Author:

Number of pages:
16-42
Language:
Türkçe
Year-Number:
2024-13

Bu araştırmanın amacı, sosyokültürel ve sosyoekonomik farklılıkların Görsel Sanatlar eğitimine yansımasını ortaya koymaktır.  Bu amaç doğrultusunda, belirlenen alt amaçlar, sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıkların Görsel Sanatlar eğitimi sürecinde öğretmen ve öğrenci bağlamında motivasyon açısından önemini, sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıklar bağlamında, malzeme araç gereç temini ve okullardaki fiziksel koşullar açısından Görsel Sanatlar eğitimine olan etkilerini, sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıkların, öğrencilerin Görsel Sanatlar dersine yönelik tutumlarına ve bu dersteki akademik başarılarına etkisinin nasıl olduğunu, sosyoekonomik ve sosyokültürel açıdan velilerin eğitime ve Görsel Sanatlar eğitimine yönelik bakış açılarını, sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıkların öğrenci yaratıcılığı ve resimleri üzerindeki etkilerini, sosyoekonomik farklılıkların öğrencilerin kaygı seviyeleri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış olup, veri toplamada literatür taramadan yararlanılmıştır. Bilimsel araştırmalardan toplanan veriler, betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguların sonuçlarına dayalı olarak sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıkların eğitim sürecinde fiziki yetersizliklerin yani Görsel Sanatlar derslerine uygun donanımlı atölyelerin ve sergi alanı yetersizliğinin, öğrencilerin görsel sanat derslerine yönelik gerekli materyalleri temin edip edememelerinin öğrenci başarısını, yaratıcılıklarını, motivasyon ve kaygı seviyelerini etkilediği, öğrenci velilerinin Görsel Sanatlar eğitimine yönelik bakış açılarının ve çocuklarına karşı olan eğitsel tutum ve yaklaşımlarının, öğrenci ve öğretmen motivasyonu üzerinde etkide bulunduğu tespit edilmiştir. 

Keywords


The aim of this research is to reveal the reflection of socioeconomic and socioeconomic differences on Visual Arts education.  In line with this purpose, the sub-objectives determined are the importance of socioeconomic and socio-cultural differences in terms of motivation in the context of teacher and student in the Visual Arts education process, the effects of socioeconomic and socio-cultural differences on Visual Arts education in terms of material and equipment supply and physical conditions in schools, the effects of socioeconomic and socio-cultural differences on Visual Arts education, The aim of this study is to determine the effects of socioeconomic and sociocultural differences on student creativity and paintings, the effects of socioeconomic and sociocultural differences on student creativity and paintings, and the effects of socioeconomic differences on students' anxiety levels. Qualitative method was used in the research and literature review was used in data collection. The data collected from scientific researches were analysed by descriptive method. Based on the results of the findings obtained from the research, it has been determined that socioeconomic and socio-cultural differences affect student success, creativity, motivation and anxiety levels, and that physical inadequacies in the education process, i.e. inadequacy of equipped workshops and exhibition areas suitable for Visual Arts courses, students' inability to provide the necessary materials for visual arts courses affect student success, creativity, motivation and anxiety levels, and that the perspectives of student parents towards Visual Arts education and their educational attitudes and approaches towards their children have an effect on student and teacher motivation.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 74
Number of downloads 79

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.