GÖRSEL SANATLARDA GÖRSEL ALGI VE OPTİK İLLÜZYON KAVRAMLARIN ÖNEMİ

Author:

Number of pages:
136-148
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-12

Fizyoloji, Yunanca anlamına gelen “physis” kelimesi ile bilim anlamına gelen “logos” kelimesinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu bilim dalı canlı organizmaların, duyu organların mekanizmasının nasıl işlediği ve organizmada meydana gelen değişim süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Görme duyusu, fizyolojik görüntüleri özellikle belirli koşullarda çeşitli şekillerde algılamada çok önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Gözün ışığı algılaması ve görsel bilgileri beynimize iletmekte sorumlu olan “fotoreseptörler” adı verilen özel hücreler içermektedir.  Bu fotoreseptörler çubuklar ve koniler olarak ikiye ayrılı. Çubuklar loş ışığa karşı daha hassastır ve az ışıklı olan mekanlarda görmemize yardımcı olurken, koniler ise renk algısından sorumludur ve parlak ışıkta çalışır. Fizyolojinin bir parçası olan beynin görsel korteksi, algılanan görüntüleri oluşturmak için gözlerden alınan sinyalleri işler ve yorumlayarak, fizyoloji, vizyonun belirli koşullar altında görüntülerini farklı şekillerde algılamasında çok önemli bir rol oynar. Bu sebepledir ki gözün duyu organı olarak görevi, görmeyi işleme sürecinde vücudumuzun farklı organ ve duyu sistemleriyle birlikte çalışarak fizyolojik ve psikolojik yanılsamalara neden olabilir. Optik illüzyon (göz yanılsaması) zihinsel süreçteki yanılsamalarla ilişkili olduğu için hem yakın hem de uzak görüntüleri algılamasına izin verilerek, farklı mesafelerdeki nesnelere odaklanarak şekli değiştirebilir.

Keywords


Physiology emerged from the combination of the Greek word “physis” meaning science and “logos” meaning science. In addition, this branch of science is the branch of science that examines how the mechanism of living organisms and sensory organs works and the change processes that occur in the organism. It can be said that the sense of vision plays a very important role in perceiving physiological images in various ways, especially under certain conditions.  The eye contains special cells called "photoreceptors" that are responsible for detecting light and transmitting visual information to our brain. These photoreceptors are divided into rods and cones. Rods are more sensitive to dim light and help us see in low-light environments, while cones are responsible for color perception and work in bright light. Physiology plays a crucial role in how vision perceives images in different ways under certain conditions, as the visual cortex of the brain processes and interprets signals received from the eyes to create perceived images. For this reason, the function of the eye as a sensory organ can cause physiological and psychological illusions by working with different organs and sensory systems of our body in the process of vision processing. Since optical illusion is associated with illusions in the mental process, it can change shape by focusing on objects at different distances, allowing it to perceive both near and distant images.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 5,746
Number of downloads 712

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.