KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MİLLİ DEĞERLER ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
102-113
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-12

ÖZET

Eğitimin hedeflerinden biri toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmüş milli değerleri gelecek nesillere aktarmak ve onların bu değerleri içselleştirmelerini sağlamaktır. Değerlerin oluşmasında, gelişmesinde ve gelecek nesillere aktarılmasında farklı unsurlar etki etmektedir. Kırgızistan farklı kültürel unsurları bir arada barındıran bir yapıya sahiptir. Kırgızistan devleti, Sovyet dönemi sonrası bağımsızlığını ilan etmesiyle Milli değerleri ön plana çıkaracak eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf, staj III (öğretmenlik uygulaması) dersini alan öğrencilerin pedagojik eğitim sertifikası programıyla öğretmen olabilmeleri göz önüne alınarak, Milli değerlerin öğretilmesine ait tutumlar farklı değişkenler bakımından incelenmesi önem arz etmektedir.

Bu araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğretmen adaylarının Milli değerler öğretilmesine ait tutumlarının farklı parametreler açısından farklılaşma olup olmadığı, öğretmen adaylarının tutum puanları; katılımcıların cinsiyeti, aile ile yaşadığı yer, akademik başarı durumu, anne-babanın eğitim durumunun Milli değerlerin öğretilmesini değerli bulma ve önemli bulma değişkenine göre etkisinin olup olmadığını varsa ne düzeyde olduğunu belirlemek maksadıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın evrenini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, Milli değerlerin öğretilmesine yönelik tutum ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen tutum puanları; aile ile yaşanılan yer, öğrencinin akademik başarı durumu ve anne-babanın eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık görünmezken, öğrencilerin yaşı ile Milli değerlerin öğretilmesini önemseme alt boyutunda ters yönlü, düşük seviyede ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

Keywords


ABSTRACT

One of the goals of education is to transfer the national values accepted by the majority of the society to future generations and to ensure that they internalise these values. Different factors affect the formation, development and transfer of values to future generations. Kyrgyzstan has a structure that harbours different cultural elements together. With the declaration of independence after the Soviet period, the state of Kyrgyzstan started educational activities to bring national values to the fore. It is important to examine the attitudes towards the teaching of national values in terms of different variables, considering that the students who take the internship III (teaching practice) coursefuring the final year of the Faculty of Fine Arts are able to become teachers with the pedagogical education certificate programme.

This research was carried out to determine whether the attitudes of final year pre-service teachers of Kyrgyzstan-Turkey Manas University Faculty of Fine Arts towards teaching national values differ in terms of different parameters and whetherthe attitude scores of pre-service teachers; gender of the participants, place of residence with the family, academic achievement status, educational status of the parents have an effect on the variable of finding the teaching of national values valuable and important, and if so, at what level.

The population of the study consists of senior year students studying at Kyrgyzstan-Turkey Manas University Faculty of Fine Arts. In the research, the data were obtained with the attitude scale towards teaching national values. It was observed that while the attitude scores obtained as a result of the research did not show a significant difference according to the place of living with the family, the academic achievement status of the student and the educational status of the parents, there was a significant inverse low level relationship between the age of the students and the sub-dimension of caring about the teaching of national values.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 516
Number of downloads 160

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.