ÇOCUĞUN YAŞANTISINA BAĞLI OLARAK RESİMLERİNDE KULLANDIĞI İMGELERİN RENK, ÇİZGİ VE KOMPOZİSYON AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ

Author:

Number of pages:
46-60
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-12

Çocuklar, beynin bilişsel süreçlerini bütünleştirdikleri görsel uyarıcıları hafızaya alıp ince motor becerilerini de kullanarak görsel bir dil oluştururlar. Çevre algısıyla elde edilen izlenimler ifadeye dönüşerek yüzey üzerinde karşılık bulurlar. Bu nedenle çocuğun zihinsel temsillerinin resimler aracılığıyla incelenmesi gelişimlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bireyi geniş çapta düşünmeye sevk eden görsel iletişim aracı olarak tanımlayabileceğimiz sanat, içerisinde son derece karmaşık bir dizilim barındırmaktadır. Dilsel ve görsel imgelerden oluşan, aynı zamanda izleyiciye içerisinde bulundurduğu ipuçlarını iletebilen yüzey üzerindeki dizilimlerin çözümlenmesi ve alt anlamlara ulaşılması beraberinde deneysel okumaları da getirmektedir. Bu bağlamda çocuğun kendini ifade etmek için kullandığı bu eylem duyguların imlendiği çizimlerle kendini göstermektedir. Bilinçaltına bağlı olarak duyguların temsilinde resimde yer alan imgelerin çocuğa ilişkin ipucu barındırması son derece önem arz etmektedir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenen bu çalışmada çocukların çizdiği resimler üzerinden hem bilişsel becerilerin gelişimi, hem de bilinçaltına bağlı duygu durumlarının yansımaları içerik analizine tabi tutularak psikanalitik kuramı öncelenmiş, yeterli içeriğe sahip resimler hermeneutik (yorumsama) temelli okumalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada istatistiksel genellenebilirlik hedeflenmeksizin, örnekleme dayalı derinlemesine analiz ve betimlemeler aracılığıyla analitik çözümlemeler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bilinçaltı ve bilinç dışı durumların çocuk resimlerinde ne tür imgelere dönüştüğü ve bu imgelerin ne anlama geldikleri, yaşam hikâyelerinin bu çözümlemelere ne gibi katkısı olduğu sorunsalları üzerinde durulmuş, dramatik ve travmatik olduğu düşünülen bazı bulgulara ulaşılmıştır.

Keywords


Children integrate visual stimuli into their cognitive processes, storing them in memory and creating a visual language by utilizing fine motor skills. Impressions obtained through environmental perception are transformed into expressions and find their counterparts on surfaces. Therefore, examining a child's mental representations through images allows for a better understanding of their development. Art, which can be described as a visual communication tool that stimulates broad thinking in individuals, contains a highly complex arrangement. Comprising both linguistic and visual imagery, it simultaneously conveys clues to the viewer within the arrangement on the surface, leading to the interpretation of subtexts and reaching underlying meanings, bringing about experimental interpretations as well. In this context, this action that children use to express themselves shows itself with drawings that embody emotions. It is crucial that the images in the drawings, representing emotions related to the child, contain clues to the child's subconscious. In this qualitative research approach, children's drawings were analyzed through content analysis, focusing on both the development of cognitive skills and the reflections of emotions related to the subconscious, with a preference for psychoanalytic theory. Drawings with sufficient content were attempted to be explained through hermeneutic (interpretation-based) readings. The research aimed for in-depth analysis and descriptions based on sampling, without targeting statistical generalizability. The study focused on questions of how subconscious and unconscious states are transformed into certain images in children's drawings, what these images mean, and what contribution life stories make to these analyses. It resulted in the discovery of some findings that are considered dramatic and traumatic.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,991
Number of downloads 712

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.