BİREYİN ESTETİK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA BEDEN İŞARETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Author:

Number of pages:
32-45
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-12

Beden işaretleri(dövme); kimlik belirleme, süsleme, şifa bulmak için renk veren malzemelerin sivri ve kesici aletlerle boya kullanılarak insan derisi üzerine nakşedilmesidir. Köklü bir tarihe sahip olan dövme geleneği, ilk olarak 1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alplerinde keşfedilen, yaklaşık 5300 yıl önce yaşamış bir adamın doğal şartlarda oldukça iyi korunmuş mumyası olan Buz Adam Ötzi, Cilalı Taş ile Bronz Çağı arasındaki döneme ilişkin bazı bilgiler verilmektedir. Ötzi’nin vücudunun çeşitli yerlerinde toplam 57 dövme bulunmaktadır. Daha da ilginci, bu dövmelerin, günümüzde akupunktur tedavisi açısından önem arz eden noktalar üzerinde veya çok yakınında bulunmasıdır. İlgili alan yazın incelendiğinde bu dövmelerin yapıldığı dönemlerde ait şifa amaçlı kullanıldığına ulaşılmaktadır. Beden işaretleri tarihten günümüze estetik anlam, özgün motif, yapılış amacı bakımından çeşitlilik göstermektedir. Günümüzde ise daha çok estetik kaygılar, moda ve insanların kendini ifade etme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu araştırmada beden işaretleri taşıyan bireylerin eğitim durumları ve sosyo-ekonomik düzeyleri dikkate alınarak tercih ettikleri beden işaretlerinin yöneliminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat ilinde 2022 yılında beden işareti yaptırmayı tercih eden 18 yaş üzeri 27 bireyden oluşmaktadır. Araştırma da nitel araştırma yöntemine dayalı olup veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma grubu basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup bireyler tesadüfi olarak seçilmiştir.

Bireylerin beden işaretlerini tercih etmelerinde; popülerlik, anlam arayışı, kendilerini ifade etme biçimleri, farklı bir iletişim dili kullanma gibi amaçlar olmakla birlikte, estetik ihtiyaca yönelik güzel olana eğilim gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


Body signs (tattoos) are a form of identity establishment, decoration, and healing through the use of sharp and cutting tools to engrave colored materials onto human skin. The tattoo tradition, which has a deep-rooted history, is thought to have originated around 3300 BC with the "Iceman" Ötzi. Ötzi was discovered by two German tourists, Helmut and Eriko Simon, on September 19, 1991, in the Ötzlar Alps on the Austria-Italy border. A total of 57 tattoos were found on Ötzi's body. Upon reviewing the relevant literature, it was found that these tattoos were used for healing purposes during the periods they were made. Body signs have varied in terms of aesthetic meaning, unique motifs, and purpose of construction from history to the present day. Nowadays, they appear more as a form of aesthetic concerns, fashion, and self-expression. This research aims to determine the orientation of the body signs chosen by individuals, considering their educational status and socio-economic levels. The study group of the research consists of 27 individuals over the age of 18 who preferred to get a body sign in Tokat province in 2022. The research is based on qualitative research methods, and a semi-structured interview form developed by the researchers was used as the data collection tool. The study group was determined by simple random sampling, and individuals were randomly selected. It was concluded that individuals prefer body signs for purposes such as popularity, search for meaning, forms of self-expression, and using a different language of communication, as well as creating an aesthetic perspective and a tendency towards beauty.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 16,548
Number of downloads 783

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.