NURİ ABAÇ’IN ESERLERİNDE HİTİT UYGARLIĞI ETKİSİ

Author:

Number of pages:
1-14
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-12

Bu çalışmada Anadolu’da hüküm sürmüş medeniyetler içerisinde büyük öneme sahip olan, sanatı ve kültürü ile birçok sanatçıyı etkileyen Hitit Uygarlığının, Nuri Abaç’ın eserlerine yansıması üzerinde durulmuştur. Anadolu’da kurulmuş en büyük uygarlıklardan biri olan Hititlere ait kültür verilerinin, çağdaş sanatın farklı dönemlerinde, farklı anlayışlara sahip çeşitli sanatçılar tarafından ele alındığı görülmektedir. Bu sanatçılardan biri olan Nuri ABAÇ, 1970’li yılların başlarına kadar farklı konulardaki eserlerinin yanı sıra Hitit uygarlığı kültür unsurlarını yansıtan eserler de üretmiştir. Bu araştırmada amaç, Nuri Abaç’ın eserlerinde Hitit kültüründen nasıl yararlandığı ve çağdaş bir anlayışla nasıl yorumladığı araştırılmıştır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış olup veri toplamada literatür tarama ve eser inceleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma, Nuri Abaç’ın 6 adet eseriyle sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda, sanatçının Hitit kültürü ve sanatından yararlandığı eserlerinde Hitit savaşçıları, köleler, bereket tanrıçası Kibele gibi antropomorfik ögelerin yanı sıra, aslan, geyik, boğa gibi zoomorfik ögelere ve ok, güneş kursu, kılıç, buğday gibi kültürel nesnelere yer verdiği, bunları kendi düş dünyasına göre yeniden kurgulayarak yorumladığı, Hitit portre üslubundan ve figürlerin beden duruşundan yararlanarak eserlerinde özellikle gözlerde üsluplaştırmaya gittiği ve üslubunun bir parçası haline getirdiği görülmüş ve tüm bunları özgün plastik anlayışıyla yorumlamıştır.

Keywords


In this study, the reflection of the Hittite Civilization, which has a great importance among the civilizations that ruled in Anatolia and which influenced many artists with its art and culture, on the works of Nuri Abaç is investigated. It is seen that Hittite cultural data, one of the greatest civilizations established in Anatolia, were processed by various artists with different understandings in different periods of contemporary art. Nuri ABAÇ, one of these artists, produced works reflecting the cultural elements of the Hittite civilization as well as his works on different subjects until the early 1970s. The aim of this research is to investigate how Nuri Abaç benefited from Hittite culture in his works and how he interpreted it with a contemporary understanding. Qualitative method was used in the research, and literature review and work review method were used in data collection. The research is limited to 6 works of Nuri Abaç. As a result of the research, the artist's works benefiting from Hittite culture and art including anthropomorphic elements such as Hittite warriors, slaves, the goddess of fertility Cybele, as well as zoomorphic elements such as lion, deer, bull and cultural objects such as arrows, sun discs, swords and wheat, interpreting them by reconstructing according to his own dream world, it was seen that he made use of the Hittite portrait style and the body posture of the figures in his works, especially in the eyes, and made it a part of his style, and he interpreted all these with a unique plastic understanding.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 6,179
Number of downloads 881

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.