SANAT EĞİTİMİNDE DİJİTAL OKURYAZARLIK VE TERSYÜZ ÖĞRENİM MODELİ

Author:

Number of pages:
124-141
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-11

Ülkemizde 2020 yılının ilk çeyreğinde yayılmaya başlayan Covid19 salgını, eğitim süreçlerinin teknolojiyle harmanlanmasını gerektirerek, uzaktan eğitim yöntemlerinin yaygınlaşmasına neden oldu. Bu zorunlu deneyimleme süreci, öğrenme alanında yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına imkân verdi ve Ters-Yüz sınıf sistemi gibi yeni bir stratejinin eğitimde kullanılabilirliğini ön plana çıkardı. Tersyüz Eğitim modeli, ev ödevi-uygulamalarının sınıf içi ders işleyişiyle yer değiştirdiği ve okulda uygulamaların öğretmen rehberliğinde, teorik öğrenimin ise evde, sunulan eğitim videolarıyla gerçekleştirildiği bir yöntemdir.

Uzaktan eğitim sürecinde sanat eğitimcilerinin de başvurması veya ürettikleri içerikleri paylaşması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmete sunulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda, Görsel Sanatlar dersine özel nitelikli içeriklerin sayıca az olduğu ya da birbirlerini tekrar ettiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma kapsamında alana özel eksikliklerin giderilmesi noktasında sanat eğitimcilerini nitelikli içerikler oluşturmak üzere harekete geçirmeyi hedefleyen öğrenim ve uygulama yöntemleri araştırılmıştır. Bu bağlamda dijital okuryazarlığın önemli bir nitelik sayıldığı harmanlanmış öğrenme yöntemlerinden olan Tersyüz Öğrenim modelinin Görsel Sanatlar dersine olası katkılarının ortaya çıkarılması ve derse özel geliştirilebilir içeriklerin sunulması bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır.

Literatürde bu yeni stratejinin altyapı hazırlığına yönelik Görsel Sanatlar eğitimi özelinde geliştirilmiş bir çalışma bulunamamıştır. Bu çalışma alana katkı sağlamak amacıyla, günümüzdeki en genel anlamıyla hayal gücünün ifadesi olarak açıklanan sanatın öğrenciye aktarılmasında ve sanatsal disiplinlerin daha kolay ve hızlı kazandırılmasında kullanılmak üzere, çoklu ortam ve dijital okuryazarlık kavramlarıyla Tersyüz Öğrenme modelini teknik ve uygulama yönüyle Görsel Sanatlar dersi özelinde ele almaktadır. Çalışma kapsamında bu modelin sanat eğitiminde kullanımına yönelik, Sanat Tarihi (Kubadabad Sarayı), Resmin Temel Öğeleri (çizgi, biçim, form) ve Grafik Tasarım (dijital öğretmen) alanlarında metodolojik birer örnek uygulama taslağı hazırlanmıştır. Bu kapsamda içeriğin hazırlandığı paket programlar ve her sanat eğitimcisinin kolaylıkla ulaşabileceği asgari donanımlar tanıtılmıştır.

Türkiye’de sanat eğitimcilerinin yeni öğrenim modellerini ve kullanılan teknolojileri tanımaları, bu ortamlar yardımıyla zenginleştirilmiş ders içerikleri oluşturabilme disiplinlerini kazanabilmeleri yolunda çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords


The outbreak of the pandemic in 2020 necessitated the blending of education processes with technology, leading to the widespread adoption of remote learning methods. This mandatory experimentation period has allowed for the emergence of new approaches in the field of learning, highlighting the potential usability of strategies like the Flipped Classroom model. Flipped Learning is a model where homework replaces traditional in-class instruction. According to this model, practical activities are guided by teachers at school, while theoretical learning takes place at home with educational videos.

During the period of remote learning, it has been observed that the Education Informatics Network (EBA) platform, created by the Ministry of Education (MEB) for art educators to access and share content, has a limited number of specialized resources for Visual Arts classes, and these resources often overlap or lack diversity. In this study, research has been conducted to explore learning and application methods that aim to engage art educators in creating high-quality content to address the specific gaps in this field. In this context, the focus of this study is to examine the potential contributions of the Flipped Learning model, which is considered one of the blended learning methods that values digital literacy, to the Visual Arts curriculum.

A review of the literature revealed a lack of studies focusing on the preparation of the infrastructure for this new strategy in the context of Visual Arts education. To contribute to the field, this study specifically addresses the application of the Flipped Learning model in the Visual Arts class, utilizing multimedia and digital literacy concepts. Methodological examples for implementing the Flipped Learning model in the areas of Basic Elements of Painting, Graphic design, and Art History have been prepared. Additionally, the study introduces software packages and minimum equipment accessible to all art educators.

It is believed that this study will contribute to the literature by enabling art educators in Turkey to familiarize themselves with new learning methods and the technologies used, thus acquiring the discipline to create enriched course content within these environments.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 614
Number of downloads 543

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.