EKSLİBRİS TASARIMINDA STİLİZASYON VE SEMBOLLER

Author:

Number of pages:
99-111
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-11

Ekslibris, kitabın sahibini göstergelerle belgeleyen ve baskı teknikleri kullanılarak çoğaltılan, küçük boyutlu sanat uygulamalarıdır.

İnsanlar, göstergeler aracılığıyla iletişim kurarken aynı zamanda sembolik bir algılama boyutu da oluşturmuşlardır. Semboller; gerekli bilgi, sezgi ve hassasiyete sahip olanlar tarafından bir kapı gibi açılıp ‘‘öz’’ e ulaşmanın yollarını sunan bir araçtır (Uçar, 2019, s. 13). İlk örneklerini Paleolitik dönemde, kaya ve mağara duvarlarında; oyarak, çizerek ve kazıyarak yapılan stilize çizimler şeklinde gördüğümüz semboller tarihsel süreç içinde de şekillenerek günümüz modern toplumlarında iletilmeye devam etmektedir. Görünür olan her şeyin stilize edilerek sembolik bir dil ile var olması, iletişim boyutunda da ekslibris sanatına katkı sağlamaktadır. Kitap sahibinin göstergesi olan ekslibris, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ve toplumlarda kalıcı izler bırakmıştır. Stilizasyon ve sembol tanımlarının yer aldığı araştırmada ekslibris sanatında kullanılan biçimlerin stilize edilmiş sembolik oluşumları ele alınacaktır.

Keywords


Ex-libris are small-sized art applications that document the owner of the book with signs and are reproduced using  printing  techniques. While people communicate through signs, they have also created a symbolic perception dimension. symbols; It is a tool that opens like a door by those who have the necessary knowledge, intuition and sensitivity and offers ways to reach the "essence" (Uçar, 2019, p. 13).

The first examples are found on rocks and cave walls in the Paleolithic period; The symbols we see in the form of stylized drawings made by carving, drawing and engraving continue to be transmitted in today's modern societies by being shaped in the historical process. The fact that everything visible is stylized and exists in a symbolic language also contributes to the art of ex-libris in terms of communication. The ex-libris, which is the indicator of the owner of the book, has left permanent traces in different geographies and societies throughout history. The stylized symbolic formations of the forms used in the art of exlibris will be discussed in the research, which includes stylization and symbol definitions.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 8,734
Number of downloads 443

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.