SİNEMA VE RESİM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA GÖRSEL YARATICILIKTA TABLOLARDAN ESİNLENEN FİLMLER

Author:

Number of pages:
148-165
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Sanat alanında birbirine en yakın iki dal olan sinema ve resim arasında özellikle de görsel yaratım anlamında büyük benzerlikler vardır. Tarihsel süreci içerisinde sinema, doğası gereği resim sanatından etkilenmiştir. Filmlerini hem görsel hem de içerik anlamında daha fazla derinleştirmek isteyen yönetmenler, görsel bir dünya yaratırken ünlü ressamların bilinen tablolarına eğilmişlerdir. Bu ünlü ve önemli tabloları filmlerinde yaratmak istedikleri mizansenler için zaman zaman kullanagelmişlerdir. Resim sanatından ve ünlü tablolardan esinlenen yönetmenlerin bunu ne şekilde, hangi ölçülerle ve de nasıl gerçekleştirdikleri üzerine her iki sanat disiplinini de inceleyen araştırma sayısı fazla değildir. Olanlar ise teknik çözümlemelere fazla girmemiştir. Bu çalışma kapsamında içinde ünlü ressamların tablolarının kullanıldığı önemli filmlerin özellikle teknik anlamda nasıl bir görsel yaratıcılıkla buluşturuldukları keşfedilmeye çalışılacaktır. Bunun yanı sıra bu tabloların alt metinleri ve o sahnelerde kullanılma sebepleri de ortaya konmaya çalışılacaktır. Alan araştırmasında keşif amacı güdülmüş olan bu çalışmada filmler ve tablolar arasındaki benzerlikleri ortaya koymak adına betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada verilen örneklerle, kullanılan tabloların rastgele seçilmediği, her birinin anlamlı katkılar sağladığı görülecektir. Böylece sinema tarihindeki bazı filmlerde ünlü ressamların tablolarından gelen esintilerin sinema sanatında görsel bir dil yaratma konusunda nasıl başarılı olduğu ve sahnelerle uyum sağladığı görülmüştür. 

Keywords


There are great similarities between cinema and painting, which are the two closest branches in the field of art, especially in terms of visual creation. In its historical process, cinema has been influenced by the art of painting by its nature. The directors who want to deepen their films in terms of both visual and content, while creating a visual world, leaned on the well-known paintings of famous painters. They have used these famous and important paintings from time to time for the mise-en-scène they want to create in their films. There are not many studies examining both art disciplines on how, in what measure and how the directors, inspired by the art of painting and famous paintings, realize this. What happened did not go much into technical analysis. Within the scope of this study, it will be tried to discover how important films in which paintings of famous painters are used are brought together with visual creativity, especially in technical terms. In addition, the subtexts of these tables and the reasons for their use in those scenes will be tried to be revealed. The descriptive analysis method was used to reveal the similarities between the films and the paintings in this study, which was aimed at exploration in the field research. With the examples given in the study, it will be seen that the tables used were not chosen randomly, and each of them made significant contributions. Thus, in some films in the history of cinema, it has been seen how the inspirations from the paintings of famous painters are successful in creating a visual language in the art of cinema and harmonize with the scenes.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,089
Number of downloads 504

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.