HAZIR NESNE OLARAK FETİŞ VE JEFF MUHS HEYKELLERİ

Author:

Number of pages:
16-25
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Günümüz sanatının temelinde kavramsal olan, eleştiren, önermeler içeren, yapısökümcü anlayışında bir yönelim görülmektedir. Sanatın başlıca konuları insan, varoluş, cinsiyet, kimlik ve ideolojik göstergelerle hemhal bir yapıya yönelmiştir. Özünde insan ve onu çevreleyen birçok etkenin tartışıldığı kavramsal sanat; kimi zaman hazır nesnelerle başvurarak bireyin kendi duyusal alanını sorgulatmaya ya da bireye ayna olmaya dair eserler üretmektedir. İnsanın psikolojik açmazlarını, yaşadığı sancıları ve kimi zaman tükenmişliğini yine insana dair nesnelerle ortaya koymaktadır.

Fetiş nesne; başta Freud olmak üzere Marx ve Baudrillard gibi düşünürlerce kaleme alınmış, insanın yoksunluğunun bir yansıması olarak görülmüş, kimi zaman normal kimi zaman ise anormal olarak kategorize edilmiştir. Fetiş nesne birçok açıdan kişinin eksik olan parçasının yerine koyulan simge olarak tanımlanmıştır.

Bu çalışmada; kadın, beden, kimlik, cinsiyet, psikoloji gibi alanları içine alan bir okuma yapılmıştır. Fetiş nesnenin sanatta/heykelde kullanımı, fetişin nesnenin ötesine geçerek anlam ve yeniden düşünme edimine olanak sağlayacak mecraları incelenmiştir. Nesnelerin fetişist niteliği zamana, yere veya farklı toplumlara göre değişebilme gerçeğinden hareketle, heykelde fetiş nesne kullanımına örnek olarak sanatçı Jeff Muhs’un heykellerinde, nesnenin fetiş kavramına karşılık gelen anlam ya da anlamlar üzerine bir metin yazılmıştır.

Keywords


On the basis of today's art, there is an orientation in the deconstructivist approach, which is conceptual, criticizing and propositional. The main subjects of art are directed towards a common structure that is integrated with human, existence, gender, identity and ideological indicators. Conceptual art, in which man and many factors surrounding him are discussed; sometimes by applying with ready-made objects, produces works about questioning the individual's own sensory field or being a mirror to the individual.

It reveals the psychological dilemmas of human beings, the pains they experience and sometimes their burnout with human-related objects. Fetish object; written by thinkers such as Marx and Baudrillard, especially Freud, was seen as a reflection of human deprivation and was sometimes categorized as normal and sometimes abnormal. In this study; a reading was made covering areas such as woman, body, identity, gender, psychology. The use of the fetish object in art/sculpture and the channels of the fetish that will go beyond the object and enable the act of meaning and rethinking have been examined. A paper has been written on the meaning or meanings corresponding to the fetish concept of the object in the sculptures of artist Jeff Muhs, as an example of the use of fetish objects in sculpture, based on the fact that the fetishistic nature of objects can change according to time, place or different societies.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 523
Number of downloads 606

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.