MELİHA YILMAZ' IN RESİMLERİNDE VARLIK BULAN PETROGLİFLER

Author:

Number of pages:
101-113
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Bu araştırmada amaç, sanatçı Meliha Yılmaz’ın, eserlerine kaynak teşkil eden Türk petrogliflerini çağdaş plastik bir anlayışla nasıl yorumladığını ortaya koymaktır.  Araştırmada, nitel yöntem kullanılmış olup, veri toplamada literatür tarama ve eser inceleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, inanç sistemlerini, mistik ritüellerini, yaşam mücadelelerini, kültürel yaşantılarını, dünyayı algılama biçimlerini ve estetik anlayışlarını kayalara yaptıkları resimlerle ölümsüzleştiren ön Türklere ait kaya resimlerindeki insan-insan, insan-tabiat-insan-evren ilişkilerine dayalı iki boyutlu figüratif biçimlerin, Meliha Yılmaz’ın eserlerinde figüratif soyutlamacı bir anlayışla, geometrik planlara dayalı üç katmandan oluşan çağdaş plastik bir kurguya dönüştüğü, geçmiş dönemlere ait zoomorfik ve antropomorfik sembollerin ve alegorik kültür verilerinin çağdaş bir anlayışla yorumlanarak günümüz sanatındaki yerini aldığı görülmüştür.

Keywords


The aim of this research is to reveal how the artist Meliha Yılmaz interprets the Turkish petroglyphs, which are the source of her works, with a contemporary plastic understanding. Qualitative method was used in the research, and literature scan and work review method were used in data collection. As a result of the research, In Meliha Yılmaz's works, it was seen that with a figurative abstractionist approach, it turned into a contemporary plastic fiction consisting of three layers based on geometric plans, and zoomorphic and anthropomorphic symbols and allegorical cultural data of the past periods were interpreted with a contemporary understanding and took their place in today's art that they based on two-dimensional figurative forms based on human-human, human-nature-human-universe relations in the rock paintings belonging to the pre-Turks, which immortalize their belief systems, mystical rituals, life struggles, cultural experiences, ways of perceiving the world and aesthetic understanding with the paintings they made on rocks.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,112
Number of downloads 572

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.