REKLAM AFİŞLERİNDE KADIN İMGESİNİN KULLANIMI YVES SAINT LAURENT PARFÜM AFİŞLERİ

Author:

Number of pages:
82-100
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

Afiş tasarımları görsel iletişim yoluyla izleyiciye bilgi aktaran grafik tasarım ürünleridir. Afiş tasarımları bir ürün veya hizmeti tanıtmak, bir bilgiyi topluma aktarmak ya da dikkat çekmek için hazırlanmaktadır. Afiş tasarımları görsel iletişim ve grafik tasarım aracılığıyla insanlara herhangi bir mesaj iletmek için basılı veya dijital araç olarak kullanılabilmektedir. Afişler; dergi, gazete, internet, billboard, toplu taşıma, vb. birçok mecrada ve farklı boyutlarda insan hayatının geçtiği mekanlara yerleştirilmektedir. Bu nedenle afiş tasarımları izleyiciye verilmek istenen konuya uygun görsel, tipografi, renk, vb. grafik tasarım elemanları ile hazırlanmakta böylece vermek istedikleri mesajları iletmektedir. Günümüzde afiş tasarımları mesaj iletmek, hedef kitleyi etkilemek ve tanıtımı yapılan ürün, hizmet ya da düşünceyi hedef kitleye çekmek için kullanılan grafik tasarım ürünleridir. Kadın imgesi de afiş tasarımlarında kullanılan görsel ögelerden biri olarak dikkat çekmektedir. Afiş tasarımlarında kadın imgesi, seçilen renkler, çizgi yönleri, kompozisyon düzenleriyle desteklenmektedir. Böylece tanıtılan ürüne afiş üzerinde dikkat çekilmektedir. Tasarımlarda kullanılan her bir grafik tasarım ilke ve elemanı ya da göstergelerin izleyiciye vermek istediği mesajları çözümlemek için betimsel analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada reklam afişlerinde kadın imgesinin kullanımına Yves Saint Laurent markasının parfüm afişleri örnek olarak alınmıştır. Örnek olarak alınan reklam afişleri, göstergeler ve grafik tasarım unsurları temel alınarak kadın imgelerinin ve bu imgeleri destekleyen grafik tasarım unsurlarının nasıl kullanıldığı betimsel analiz ile incelenmiştir.

Keywords


Poster designs are graphic design products that convey information to the audience through visual communication. Poster designs are prepared to promote a product or service, to convey information to the society or to attract attention. Poster designs can be used as a printed or digital tool to convey any message to people through visual communication and graphic design. Posters; magazine, newspaper, internet, billboard, public transport, etc. it is placed in many places and places where human life takes place in different dimensions.  For the reason, poster designs should be given to the audience with visual, typography, color, etc. Appropriate to the subject. It is prepared with graphic design elements so that it conveys the messages they want to give. Today, poster designs are graphic design products used to convey a message, influence the target audience and attract the promoted product, service or idea to the target audience. The image of woman also draws attention as one of the visual elements used in poster designs. In poster designs, the female image is supported by the chosen colors, line directions and composition schemes. Thus, attention is drawn to the promoted product on the poster. Descriptive analysis method is used to analyze the messages that each graphic design principle and element or indicators used in the designs want to give to the audience. In this study, the perfume posters of the Yves Saint Laurent brand were taken as an example fort he use of the female image in the advertisement posters. Based on the advertising posters, indicators and graphic design elements taken as an example, how the images of women and the graphic design elements that support these images are used were analyzed with descriptive analysis.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 418
Number of downloads 450

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.