TÜRK RESMİNDE SOYUT SANATIN ÖZGÜN KİMLİĞİNİ DÜŞÜNMEK

Author:

Number of pages:
58-68
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-10

 

Özet

          Makalemizde, Türk Resminin soyut kimliği onun geliştirdiği özgünlüğü konu edinmiştir.  Ele aldığımız konu itibariyle Soyut Resim bir özgün kimlik geliştirmiştir. Bu makalede bu kimliğin gelişim boyutlarını ve özgünlük noktalarını ele alıp değerlendirdik. Çalışmanın amacı: Türk Resmi geniş anlamı itibariyle kendi kimliği aramanın mücadelesini vermiştir bütün tarihi boyunca. İnişli çıkışlı bir sanat tarihinin gelişim çizgisinden bahsediyoruz ve Türk Soyut Resmi bu kimlik arayışının ve gelişiminin içinde kendine özgü bir yere sahip. Soyut ve soyutlama gerçekliği her zaman için Türk Resmi boyutlarında birbirlerini etkilemişler ve biçimlendirmişlerdir. Yazı bunun araştırılması üzerine kuruludur. Çalışmanın problemi: Türk resminde, figürden soyutlamaya ve soyuta geçiş süreci hep iç içe geçmiş süreçler olarak karşımızda durmaktadır. Bu da Türk kültür kimliğinin kendine özgü yapısının plastik sanatlara ve özellikle resme yansıması olarak düşünülmelidir. Çalışmada yöntem olarak: Bu makalemizde bu etkileşim ve birbirini belirleme etkisi önemli bir şekilde konumlanmıştır. Yazı hem görsellerde desteklenmiş, hem de belli çözümlemeler ve iddialarda bulunulmuştur. Sonuç olarak: Türk Resminde Soyut Sanat başlı başına bir kimlik ve açılım olgusun olarak karşımızda durmakta ve giderek de yeni olanaklar ve imkanlar bizlere sunmaktadır…

Keywords


Abstract

 

           The abstract identity of Turkish Painting is important in terms of its originality. Abstract Painting has developed a unique identity in terms of the subject we discussed. In this article, we have discussed and evaluated the development dimensions and originality points of this identity. Purpose of the study: Turkish Painting, in its broad sense, has struggled to find its own identity throughout its entire history. We are talking about the development line of a bumpy art history, and Turkish Abstract Painting has a unique place in this search for identity and development. Abstract and abstraction reality have always influenced and shaped each other in the dimensions of Turkish Painting. The article is based on researching this. The problem of the study: In Turkish painting, the transition process from figure to abstraction and abstract always stands before us as intertwined processes. This should be considered as the reflection of the unique structure of Turkish cultural identity on plastic arts and especially on painting. As a method in the study: In this article, this interaction and the effect of determining each other are positioned in an important way. The article was supported by visuals, and certain analyzes and claims were made. In conclusion: Abstract Art in Turkish Painting stands before us as a phenomenon of identity and opening in itself, and gradually offers us new possibilities and possibilities…

Keywords

Article Statistics

Number of reads 484
Number of downloads 471

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.