Kuramdan Uygulamaya Sanat Eğitimi: Bauhaus

Author:

Number of pages:
223-231
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-9

Eğitim bir toplumun yeniliklere ayak uydurmasında, bireyin yaratıcılık ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesinde, kendini ifade etmesinin sağlanmasında en önemli araçlardan biridir. Sanat ise insanın vazgeçemediği gereksinimlerden biridir. Çünkü sanat, insanın ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel tatminini sağlayan, yaratıcısına ve tüketicisine mutluluk veren çok kapsamlı bir kavramdır. Sanat ve eğitim kavramları bir arada kullanıldığında toplumsal yaşamın en önemli boyut ve unsurlarından biri olan sanat eğitimi kavramı ortaya çıkar. Dolayısıyla insan yaşamında formal bir sanat eğitimi olmadığını düşünsek bile sanatsal belirtiler spontan bir şekilde, insanın doğasından kaynaklanan bir iç görü olarak kendini farklı şekillerde gösterecektir. Sanat eğitiminde hem bireysel süreç hem de uygulama önem taşımaktadır. Sanat eğitiminde kuram ve uygulamanın ilişkilendirildiği en iyi örnek Bauhaus ekolüdür. Bauhaus, 20. yy’ın en ünlü sanat okulu olmanın ötesinde sanatın öğretilmesi konusunda devrim yaratmıştır. Okulda öğretilen dersler, öğrencilere deneme ve yaratıcılık yoluyla öğrenme yöntemlerine dayanıyordu. Bauhaus, dönemin en ünlü mimarlarını, ressamlarını, heykeltıraşlarını, sanatçılarını ve zanaatkarlarını bir çatı altında toplamıştır ve hem kuramda hem de uygulamada modernizm fikrini somutlaştırmıştır. Bu çalışmada, sanat eğitiminde kuram (teori) ve uygulamanın (pratik) birlikte verilmesinin önemi araştırılmıştır. Ayrıca, sanat eğitiminde kuram ve uygulamanın en iyi örneklerden bir olan Bauhaus Okulu’nun sanat eğitimindeki rolü üzerine incelemeler yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi, literatür taraması olarak belirlenmiştir.

Keywords


Education is one of the most important tools for a society to keep up with innovations, to reveal and develop the creativity and talents of the individual, and to ensure self-expression. Art, on the other hand, is one of the indispensable needs of man. Because art is a very comprehensive concept that provides spiritual, emotional, mental and physical satisfaction of people and gives happiness to its creator and consumer. When the concepts of art and education are used together, the concept of art education, which is one of the most important dimensions and elements of social life, emerges. Therefore, even if we think that there is no formal art education in human life, artistic manifestations will spontaneously manifest themselves in different ways as an insight stemming from human nature. Both individual process and practice are important in art education. The best example in which theory and practice are associated in art education is the Bauhaus school. Beyond being the most famous art school of the 20th century, the Bauhaus revolutionized the teaching of art. The lessons taught at the school were based on students' methods of learning through experimentation and creativity. The Bauhaus gathered the most famous architects, painters, sculptors, artists and craftsmen of the period under one roof and embodied the idea of modernism both in theory and practice. In this study, the importance of giving theory (theory) and practice (practice) together in art education has been investigated. In addition, the role of the Bauhaus School, which is one of the best examples of theory and practice in art education, in art education has been examined. The method of the research was determined as a literature review.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 955
Number of downloads 621

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.