MERSİN YÖRESİ BOZDOĞAN YÖRÜKLERİNDE MÜZİK KÜLTÜRÜ

Author:

Number of pages:
204-222
Year-Number:
2022-9

Özet

           Konar göçer Türkmen grupları, zaman içerisinde Orta Asya’dan Anadolu’ya göç etmişlerdir. Yörük olarak adlandırılan bu topluluklar Anadolu’nun farklı bölgelerine dağılarak yurt tutmuşlar ve bazıları yaşamlarını günümüze değin devam ettirmişlerdir. Osmanlı devletinin politikası nedeniyle, konargöçer toplulukların birçoğu yaşama alışkanlıklarını değiştirmişlerdir.  Yörük kültürünün önemli bir hususu müziktir. Müzikte kültürün bir parçasıdır. Dolayısıyla Yörüklere ait müzikler unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş olmasına karşın hala geleneklerden süzülüp gelmesi söz konusudur. Araştırma da Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yurt tutmuş Yörükler içerisinde Mersin yöresi Bozdoğan Yörükleri tercih edilmiştir.

          Bu araştırmanın amacı, Mersin yöresi Bozdoğan Yörüklerinin müzik kültürünü ortaya koymaktır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış olup, veri toplamada literatür tarama tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Bozdoğan Yörüklerinin sosyal yaşamlarında; kadınların büyük roller üstlendiğini, düğünlerde, cenazelerde, çeşitli eğlencelerde kendi kültürlerine özgü türküler, ağıtlar, ninniler söyleyerek bu kültürlerini nesilden nesile aktardıkları görülmektedir. Toplu yaşasalar da çoğunlukla hayvancılık ile uğraştıkları için bireysel müzik tarzını benimsedikleri sonucuna varılmıştır. Yaşam tarzları nedeniyle kolay taşınabilen enstrümanlar tercih ettiklerini, müziklerinde coğrafi konumlarından etkilendikleri görülmektedir. Konar göçer yaşam tarzları nedeniyle türkülerinde genellikle ayrılık ve hasret konu edildiği gözlenmektedir. Günümüze bakıldığında kendi kimliklerini hala korumaya çalıştıkları ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıkları görülmektedir.

Keywords


 

Abstract

Nomadic Turkmen groups migrated from Central Asia to Anatolia over time. These communities, called Yoruks, settled in different parts of Anatolia and some of them continued their lives until today. Due to the policy of the Ottoman state, many of the nomadic communities changed their living habits. An important aspect of the nomadic culture is music. Music is part of the culture. Therefore, although the music belonging to the Yoruks has been forgotten or is on the verge of being forgotten, it is still in question that it is filtered from the traditions. In the research, Bozdoğan Yoruks from Mersin region were preferred among the nomads who settled in various regions of Anatolia.

           The aim of this research is to reveal the musical culture of Bozdoğan Yoruks in Mersin region. Qualitative method was used in the research and literature review technique was used in data collection. As a result of the research, in the social lives of Bozdoğan Yoruks; It is seen that women take on great roles and transmit their culture from generation to generation by singing folk songs, laments and lullabies specific to their own culture at weddings, funerals and various entertainments. Although they live collectively, it has been concluded that they have adopted an individual musical style because they mostly deal with animal breeding. It is seen that they prefer easily transportable instruments due to their lifestyles, and they are influenced by their geographical location in their music. Due to their nomadic lifestyle, it is observed that separation and longing are often the subject of their songs. Looking at today, it is seen that they are still trying to preserve their own identities and try to keep their culture alive.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 352
Number of downloads 351

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.