AFİŞİN DİJİTAL ARŞİVLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages:
177-186
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-9

Arşivler, bilginin kayıt altına alınmasını sağlayan iletişim misyonunu üstlenen önemli yapılardır. Bilim, sanat ve tasarım alanlarıyla ikili bir bağa sahip olan arşiv, çeşitli edebi ve görsel bilgileri kayıt altına almayı, muhafaza etmeyi, korumayı ve gerektiğinde erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan arşiv, insan yaşamının her dönemine yansıyabilecek bir kavram olarak geçmiş yaşam dönemi ve gelecek arasında bir köprü görevi görmektedir. Arşiv bir terim olarak grafik tasarım alanında da önemli bir yere sahiptir. Dijitalleşmenin, arşivler üzerinde büyük etkisi olmuştur. Bu nedenle dijital arşivlerin geliştirilmesinde bilimsel ve ekonomik gelişmelerin özel bir yeri vardır. Teknolojik kanallarla arşivlere dijital uygulamalar aracılığıyla daha kolay erişim sağlanmıştır. Tarihsel açıdan afiş tasarımına örnek teşkil eden afiş tasarımlarının zaman içerisinde dijital kaynaklara aktarılması bir sorunu çözerken, beraberinde çeşitli problemleri ortaya çıkartmıştır. Aynı afiş tasarımlarının dijital kaynaklarda farklılıklar göstermesi, dijitalleşmenin bir problemi olarak ortaya çıkması konunun araştırılmasına zemin hazırlamıştır. Bu araştırmada özellikle tarihsel değeri olan afişlerin günümüze ulaşırken birtakım problemlerle gelmesi, dijital olarak arşivlenmesi sırasında sayısallaştırılırken ortaya çıkan renk, tipografi ve biçim problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

 

Keywords


Archives are important structures that undertake the communication mission of recording information. The archive, which has a dual connection with the fields of science, art and design, aims to record, preserve, protect and make accessible when necessary, various literary and visual information. In this respect, the archive, as a concept that can be reflected in every period of human life, serves as a bridge between the past life period and the future. Archive as a term also has an important place in the field of graphic design. Digitization has had a huge impact on archives. For this reason, scientific and economic developments have a special place in the development of digital archives. Easier access to archives through digital applications has been achieved through technological channels. While transferring poster designs, which are historically an example to poster design, to digital resources over time, has solved a problem, it has also revealed various problems. The fact that the same poster designs differ in digital resources and that it emerges as a problem of digitalization has laid the groundwork for the research of the subject. In this research, it focuses on the problems of color, typography and form, which occur during the digitization of the posters with historical value, while they reach the present day, and that they are digitally archived.

 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 550
Number of downloads 537

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.