ARİSTOTELES ESTETİĞİNDE “GÜZEL” İLE “TRAGEDYA” İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages:
1-13
Year-Number:
2021-7

Bu çalışmanın amacı, Aristoteles estetiğinde 'güzel' ile 'tragedya' arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, bu iki kavramın nasıl ilişkilendirildiğini ayrıntılarıyla açıklamaktır. Aristoteles Poetika'da "şiir sanatı" olarak da adlandırdığı tragedyayı estetik bağlamda değerlendirme gereksinimi duymuş ve onu 'güzel' ile ilişkilendirmiştir. Bunu yaparken, destanın neden 'güzel' algı alanının dışında kaldığını, komedyanın 'güzel' algı alanı içinde yer almasına karşın neden 'güzel' olamayacağını, gerekçeleriyle ortaya koymaya çalışmıştır. Aristoteles estetiğinde 'güzel', göz algı alanı içinde var olabilen, "mimesis" kaynaklı bir "büyüklük" ile bir "düzen" gerektirir. Söz konusu 'büyüklük' ile 'düzen', aynı zamanda tragedyanın da olmazsa olmazı olarak kendini gösterir. Aristoteles estetiğinde 'güzel' ile 'tragedya' arasındaki ilişkiyi, bu ilişkinin hangi bağlamlarda, nasıl kurulduğunu, içerik çözümlemesi ve betimsel çözümleme yöntemleriyle ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, alanyazına farklı bir bakış açısıyla yaklaşma denemesidir. Bu çalışmada inceleme sorularını şunlar oluşturmaktadır: (1) Aristoteles estetiği nedir, ondan ne anlaşılmalıdır? (2) Poetika’da “güzel” kavramı nasıl betimlenmiştir? (3) Poetika’da “tragedya” kavramı nasıl betimlenmiştir? (4) Poetika’da “güzel” ile “tragedya” nasıl ilişkilendirilmiştir?

Keywords


This study aims to reveal the relationship between 'beautiful' and 'tragedy' in Aristotelian aesthetics and to explain in detail how these two concepts are related. Aristotle needed an evaluation of tragedy, which he called "poetry art" in Poetika, in an aesthetic context and associated it with "beautiful". While doing this, he tried to explain why the epic stays outside the 'beautiful' field of perception and why it cannot be 'beautiful' even though it is within the 'beautiful' perception of comedy, with justifications. In Aristotelian aesthetics, 'beautiful' requires a 'magnitude' and an 'order' originating from 'mimesis' that can exist within the field of eye perception. The 'magnitude' and 'order' in question also manifest themselves as the indispensable of tragedy. This study, which aims to reveal the relationship between 'beautiful' and 'tragedy' in Aristotelian aesthetics, in which contexts and how this relationship is established, with content analysis and descriptive analysis methods, is an attempt to approach the literature from a different perspective. The examination questions in this study are as follows: (1) What is Aristotelian aesthetics, what should be understood from it? (2) How was the concept of "beautiful" described in the Poetics?(3) How was the concept of "tragedy" described in Poetics? (4) How were “beautiful” and “tragedy” related in the Poetics?

Keywords

Article Statistics

Number of reads 658
Number of downloads 753

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.