DOKUMA YÖNTEMİNİN SANATSAL BİR İFADE ARACI OLARAK KULLANILMASI: MARTHA LACHMAN VE GÜL BOLULU ÖZELİNDE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages:
191-219
Year-Number:
2021-6

İnsanlığın varoluşu ile paralellik gösteren tekstil, önemli bir ihtiyaç olarak meydana gelmiştir. Bu bağlamda tekstil çatısı altında yer alan dokuma da tüm zamanların kullanım nesnesi olmuştur. İşlevsel bir özelliğe sahip olan dokuma, her dönem içerisinde farklı kullanım biçimleri ile karşımıza çıkmıştır. Zaman içerisinde değişen koşullarla (siyasi, ekonomik, kültürel, iklimsel/coğrafi, dini) günümüze kadar varlığını sürdüren bu ürün, her topluma ait kültürel değerler taşımakta ve onlara ilişkin tarihi bilgiler aktarmaktadır. Bu özelliğiyle tarihi bir belge niteliği de taşımaktadır. 

İnsanoğlunun kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahip olan dokuma, ihtiyaç doğrultusunda var olmuş olsa da zamanla sanatsal bir yaratım ve ifade aracına dönüşmüştür. Dolayısıyla günümüz Çağdaş Sanat içerisinde önemli bir yere sahip olan ve lif sanatının da önemli bir tekniği olan dokuma, yalnızca kendi içerisinde değil, farklı disiplinlerin de malzemesi haline dönüşmüştür.

Araştırma kapsamında, ifade aracı olarak kullanılan dokumanın, malzeme ve teknik bakımdan estetik dönüşümü ele alınmış, bu bağlamda Polonya’lı Sanatçı Marta Lachman ve Türk Sanatçı Gül Bolulu’ya ait çalışmalar ele alınmıştır. Yapılan çalışmada, farklı kültürlerde yetişen ve aynı yöntemi ifade aracı olarak kullanan iki sanatçının eserleri gözlemlenmiş, benzerlikler ve farklılıklar irdelenmiştir.

Çalışmada; kitap, tez, makale, internet kaynakları gibi araçlardan yararlanarak genel tarama yapılmıştır. Ayrıca sanatçılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen röportaj verileri ve görsel kaynaklardan yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışma ile iki farklı kültürden gelen her iki sanatçının sanatsal kimliklerinin incelenmesi, eserlerinin karşılaştırılması, elde edilen verilerin aktarılması ile literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Keywords


It does not appear as an important need that parallels the existence of humanity. In this context, weaving, which is under the roof of textile, has been the purpose of use for all time. Weaving, which has a functional, is generally our choice in every period. It contains information on and about the products in this facility, which are included in the time-scoped conditions, economy, climate, religion, completed ongoing period until completion. Having a document with this feature.

Hand drawing, which has a place among the heights of human beings, has turned into a means of creation and expression in a place that exists now. Therefore, it can be prepared in different disciplines, not in weaving, which has a place in today's modern art and is a technique of living technique.

Within the scope of the research, the material and technical scope used as a means of expression were discussed, and in this context, Polish Artist Marta Lachman and Turkish Artist Gül Bolulu were discussed. In the study, the drawings of two artists from different cultures and using the same method as a tool were observed, similarities and examined.

In the study; A general search was made using tools such as books, theses, articles, and internet resources. At the same time, applications obtained from the first elections and are among the first choices. It is aimed to contribute to the literature by comparing his works, by comparing two other art designs from two different cultures, by comparing his works, and by transferring them.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 314
Number of downloads 324

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.