Okul Öncesi Ve İlkokul Öğretmenlerinde Alan Hakimiyeti Bağlamında Sanatsal Beceri Ve Özgüven Eksikliği

Author:

Number of pages:
97-126
Year-Number:
2021-6

Sanat eğitimi konusunda gerekli sanatsal beceriye sahip olmayan, lisans döneminde yeterince bilgi sahibi olmayan ve bu süre zarfında kendini istenilen düzeyde geliştiremeyen bazı öğretmenler, sanata ilişkin bir özgüven eksikliği hissetmektedirler. Sanatın az sayıda insanda veya özel olarak çocukluğundan beri bu eğitimi almış insanlarda bulunan ve özel yetenekler gerektiren bir ayrıcalık olarak algılanması, öğretmenlerin kendilerini bu alanda yetersiz kabul etmelerinde etkili olmaktadır. Yapılan bu çalışma ile gerek okul öncesi öğretmenleri gerekse ilkokul öğretmenlerinin bu kaygılarının gereksiz olduğu zira söz konusu sanat eğitimi alanında başarılı olmanın ön koşulunun sanat eğitimine katılmak ve ona dahil olmaktan geçtiği konusu yazarın yirmi yıllık gözlemi ve deneyimine ek olarak literatürde mevcut bilimsel kanıtlarıyla ortaya konarak olumsuz düşüncelerinin giderilmesi amaçlanmıştır. Araştırma çalışması 2019- 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulamaya konmuş, Araştırma grubunu Van ili genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi ve ilkokullarda görev ve staj yapan 197 öğretmen adayı ve öğretmenler oluşturmuştur. Araştırma çalışmasında söz konusu öğretmenlerin sanata ilişkin bir özgüven eksikliği hissetmesinden yola çıkılarak, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucu görüşme formundaki sonuçların incelenmesinden yararlanılarak elde edilen veriler yarı görüşme yöntemiyle kaydedilmiş ve gözlem yöntemi kullanılmıştır.

Keywords


Some teachers who do not have the necessary artistic skills in art education, who do not have enough knowledge during their undergraduate period and cannot develop themselves at the desired level during this period feel a lack of self-confidence in art. The perception of art as a privilege that requires special abilities and which is found in a small number of people or especially people who have received this education since childhood, is effective in teachers' accepting themselves inadequate in this field. With this study, these concerns of both preschool teachers and primary school teachers are unnecessary because the prerequisite of being successful in the field of art education is to participate in art education and to be included in it. is intended to be removed. The research study was implemented during the 2019-2020 Education period and the art activity and visual arts course in these schools were discussed jointly with the candidates and teachers who worked in pre-school and primary schools under the Directorate of National Education throughout the province of Van. In the research study, the teachers in question felt a lack of self-confidence in the art, and used a factual pattern from qualitative research patterns. As a data collection tool, the data obtained by examining the results in the interview form as a result of interviews with teachers were recorded by semi-interview method and observation method was used.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 934
Number of downloads 894

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.