GODARD’IN “ÇİLE FİLMİNİN SENERYOSU” VE NAME JUNE PAİK’İN “SERAP SAHNESİ” ÇALIŞMALARINA ELEŞTİREL BAKIŞ

Author:

Number of pages:
87-96
Year-Number:
2021-6

Günümüz sanatında postyapısalcı yaklaşımlar, sanatı yoruma açmış ve sanatçıların çalışmalarında yaratıcı bir perspektif oluşmasına olanak sunmuştur. Postmodernizm ile büyük anlatılar devrinin kapanması ve sanat yapıtlarının yeniden inşası yoruma açık bir bakış geliştirmiştir. Bu araştırma sinema ve videonun yeniden düşünülmesini ve yorumlanmasını incelemiştir. Sinemada yeni dalganın yönetmenlerinden olan Jean Luc Godard, 1982 yılında yapmış olduğu “Çile (Passion)” filmine eleştirel bir bakış ile ürettiği “Çile Filminin Senaryosu (Scenario du Film Passion)”adlı videosu sinemada metin ve imge oluşturma süreçlerine, yeni düşünce yapılarına sorgulamalar sağlayan bir alan yaratmıştır. 1950’lerde televizyon eleştirisi olarak ortaya çıkan video sanatının öncülerinden olan Name June Paik 1986’da “Serap Sahnesi (Mirage Stage)” isimli bir çalışma yapmıştır. Sanatçı, radyo ve televizyon yayınını sağlayan uydu ağının küresel bilinç elde etmek için kullanıldığını ve bu aygıtların yeniden sorgulanması gerektiğine inanmaktadır. Sanata ilişkin bütün kabulleri sorgulayan ve yeni düşünsel yollara giden sanatçılar, köktenci bir değişim ile üretim yapmaktadır. Bu araştırma sanatçıların çalışmalarında medyum olarak kullandıkları sinema ve videonun yapı söküm ile ilişkisi kurularak yeniden inşa edilen sanat yapıtlarını incelemektedir. Araştırma kapsamında literatür taraması yapılmış, kaynak olarak kitaplar, tezler, makaleler ve internet içeriklerinden faydalanılmıştır.  

Keywords


Poststructuralist approaches in today's art have opened art to interpretation and enabled the artists to create a creative perspective in their work. The closure of the era of great narratives, and the reconstruction of artworks by postmodernism has developed a clear view of interpretation. This research evaluated the rethinking and interpretation of cinema and video. Jean Luc Godard, one of the directors of the new wave in cinema, produced a video titled “The Scenario du Film Passion”, which he produced with a critical view of the movie “Passion”, in 1982, and created a space that provides interrogation to the processes of text and image formation and new thinking structures in cinema. Name June Paik, one of the pioneers of video art that emerged as a television critic in the 1950s, created a work called "Mirage Stage" in 1986. He believes that the satellite network that provides radio and television broadcasting is used to achieve global awareness and that these devices should be questioned again. The artists, who asks all the assumptions about art and takes new intellectual paths, produces a radical change. This research examines the artworks reconstructed by establishing the relationship between cinema and video, which artists use as mediums in their works, with deconstruction.Within the scope of the research, literature was searched, and books, articles, theses and internet contents were used as sources.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 282
Number of downloads 307

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.