AZERBAYCAN VE RUS RESİM SANATÇISI TAHİR SALAHOV'UN YENİ İFADE BİÇİMİ OLAN SERT REALİZM TARZINDA ORTAYA KOYDUĞU ESERLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
41-63
Year-Number:
2021-6

Tahir Salahov, 1928 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinde doğmuştur. 1942 yılında kazandığı Azim Azimzade adına Bakü Sanat Okulu'ndan 1950 yılında mezun oldu. Tahir 1951 yılında İ. Sürikov adına Moskova Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazanmış ve 1957 yılında ise bitirmiştir. Salahov Sosyal Realizm tarzının uzantısı olan Sert realizm tarzını ortaya koyan ilk sanatçılardandır. Sanatçı eserlerinde Sosyal realizm tarzının popüler ve güncel konularını aktarmıştır. Yenilikçi ifade tarzında birçok portre, manzara, figüratif kompozisyon ortaya koymuş ve petrol, emek konularına yer vermiştir.

Araştırmada,Sovyet dönemi ve çağdaş dönemde siyasal, sosyal ve kültürel değişimlerin Azerbaycan ve Rus resim sanatçısı Tahir Salahov'un sanatına yansımaları incelenmiştir. Aynı zamanda araştırmada sanatçının "anlamca sosyalist, biçimce milli" sanat anlayışından yola çıkarak ürettiği eserlere de yer verilmiştir.  Bu çalışma, 1950 ile 2000'li yıllar arası Tahir Salahov'un yaşadığı dönemin özelliklerinin sanatına etkileri esas alınarak ortaya konulmuştur. Araştırmada sanatçının Sert realizm tarzında ulusal renk ve biçim anlayışıyla ortaya koyduğu eserleri incelenmiştir. Araştırmanın problemini toplumun günlük sorunlarının ve yaşam biçiminin dışavurumcu ifade tarzıyla yansıtılması bağlamında yer alan yeni ifade biçimi oluşturmaktadır.

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çalışmada, sanatçının sanatsal üretim süreci, faaliyetleri veri toplama aracı olan literatür taraması yoluyla; konu ile ilgili güncel yayınlar, yerli ve yabancı kaynaklar haberler ve internet erişimi ile ortaya koyulmuştur. 

Araştırmada Sovyet Birliği dönemi ve sonrası ortaya çıkan değişimlerin sanatçının sanatına ve eserlerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Sanatçının eserlerinde Azerbaycan geleneklerinde yer alan öğelerden yararlandığı bulgulanmıştır. Araştırmada sanatçının üretim süreci, eserlerinde yer alan renk anlayışı, çizgi, biçimi incelenmiş ve yorumlanmıştır. Sanatçının Azerbaycan resim sanatının tanınmasında önemli bir yere sahip olduğu belirlenmiş, eserleriyle Azerbaycan, Rus ve dünya sanatına katkı sağladığı bulgulanmıştır. Buradan yola çıkarak Tahir Salahov'un Sovyet dönemi ve sonrası Azerbaycan ve Rus resim sanatında önemli bir sanatçı olduğu belirlenerek değerlendirilmesi yapılmıştır.

 

Keywords


Tahir Salahov was born in 1928 in Baku, the capital city of Azerbaijan. He graduated from Baku Art School in 1950 on behalf of Azim Azimzade, which he gained in 1942. Tahir gained the Moscow State Academy of Fine Arts in 1951 and graduated in 1957. Tahir Salahov is the first artist to introduce the Hard realism style, which is an extension of the Social Realism style. The artist conveyed the popular and current issues of the social realism style in his works. Tahir Salahov has included forward many portraits, landscapes, figurative compositions in his innovative expression style, and included the subjects of oil and labor.

In this research, the reflections of the social, political and cultural changes in the Soviet period and contemporary period on the art of the Azerbaijani and Russian painting artist Tahir Salahov were examined. At the same time, the works produced by the artist based on "socialist in meaning, national in form" were included in the research. This study is based on the effects of Tahir Salahov's period on his art between 1950 and 2020 years. In this research, the works of the artist created in the style of hard realism with a national understanding of color and form were examined. The problem of the study is the new form of expression in the context of reflecting the daily problems and lifestyle of the society with an expressive style.

Descriptive analysis, one of the qualitative research methods, was used in this study. In this study, the artistic production process and activities of the artist through the literature review as a data collection tool; current publications on the subject are revealed by local and foreign sources, news and internet access.

In the research, the effects of the changes that occurred during and after the Soviet Union on the artist's art and works were tried to be determined. It was found that the artist made use of elements of Azerbaijani traditions in his works. In the research, the artist's production process, his understanding of color, line and style in his works have been examined and interpreted. It has been determined that the artist has an important place in the recognition of Azerbaijani art and contributed to Azerbaijani, Russian and world art with his works. Based on this, it was determined that Tahir Salahov was an important artist in the Azerbaijani and Russian painting arts during and after the Soviet period.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 522
Number of downloads 574

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.