Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Dışavurumcu Resimlerinde Yazınsal Anlatımın Yaratıcılık Açısından İncelenmesi

Author:

Number of pages:
11-22
Year-Number:
2021-6

Bu araştırma, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin dışavurumcu resimlerinde yazınsal anlatımın etkisinin olup olmadığını, var ise ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, yazınsal anlatımda edebiyatın “anı” türüyle, sanatsal teknik olarak ise yağlı boya ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Giresun Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıfta öğrenim gören 18 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek denekli ön test- son test deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları, dışavurumcu anlayışla yapılan ön test- son test resimlerinin, yaratıcılık kriterinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama anahtarı ve literatür taramasıdır. Veriler; “SPSS” programı ile analiz edilmiştir. Üç alan uzmanı tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına göre; yaratıcılık kriteri açısından, yazınsal anlatımın son test lehine anlamlı bir fark yarattığı tespit edilmiştir.

Keywords


This research was conducted in order to determine whether or not literary expression has an effect on the expressionist paintings of fine arts high school students, and if so, to what extent. The research is limited to the "memoir" type of literature in literary expression and to oil paint as an artistic technique. The study group of the research consisted of 18 students studying in Giresun Fine Arts High School 12th grade. In the study, one-subject pre-test-post-test experimental design, one of the quantitative research methods, was used. The data collection tools of the study are the graded scoring key used in evaluating the creativity criteria of the pre-test and post-test pictures made with an expressive approach and the literature review. Data; It has been analyzed with the "SPSS" program. According to the results of the evaluation made by three field experts; In terms of creativity criteria, it was determined that literary expression made a significant difference in favor of the posttest.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 328
Number of downloads 432

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.