16. İSTANBUL BİENALİNİN, SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ALGILANMASI, ANLAMLANDIRILMASI VE BELLEK OLUŞTURMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
20-36
Year-Number:
2020-5

Geçmişten günümüze değişimi bünyesinde barındıran, yenilenerek, dönüşerek hem biçimsel hem de anlam olarak farklılaşan sanat, günümüzde de temsil ve sunum biçimleriyle değişim göstermiş, izleyiciyi içine alan bir yapıya evrilmiştir. Bu yapı içerisinde bienaller, güncel sanatın izleyiciyle buluştuğu en önemli sanatsal etkinliklerdendir. Sanat eğitimi almakta olan bireyler için de, yaşadıkları bu çağın sanat ortamını tanıyıp anlamlandırabilmeleri, alternatif ifade biçimlerini keşfetmeleri önemli ve gereklidir. Bu araştırmanın amacı da sanat eğitimi almakta olan bireylerin, 16. İstanbul Bienaline bakış açılarını belirleyerek onlar tarafından nasıl algılanıp anlamlandırıldığını, ne kadar bellek oluşturduğunu ortaya koymaktır. Çalışma sanat eğitimi almakta olan öğrencilerin güncel sanat etkinliğini izleme deneyimlerinin sonuçlarını ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Bunun için de 16. İstanbul Bienale katılmış üçüncü ve dördüncü sınıf 20 lisans öğrencisine iki farklı anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin güncel sanat etkinliklerine ve bienale bakış açılarının yüksek oranlarda olumlu olduğu fakat çoğu çalışmayı hatırlamakta, anlamakta ve anlamlandırmakta ki yaklaşımlarının farklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords


The art, which incorporates change from past to present, which has changed both in terms of form and meaning by being renewed and transformed, has changed with the forms of representation and presentation today and has evolved into a structure that includes the audience. Within this structure, biennials are one of the most important artistic events where contemporary art meets the audience. It is important and necessary for individuals who are studying art to be able to recognize and make sense of the art environment of this era they live in and discover alternative forms of expression. The purpose of this research is to specify the viewpoints of individuals who are studying art, to determine their perspective on the 16th İstanbul Biennial, to see how they perceive the Biennzial and to reveal how much memory they create. The study is important in terms of revealing the results of the students who are studying art education to follow the current art activity. For this, two different questionnaires were applied to 20 undergraduate students of third and fourth grade who participated in the 16th Istanbul Biennial. As a result of the research, it was revealed that the students' views on contemporary art activities and the biennial are highly positive, but their approach is different, remembering, understanding and making sense of most studies.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 328
Number of downloads 296

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.