KULLANIM NESNELERİNİN KAVRAMSAL DEĞİŞİMİ VE DADA

Author:

Number of pages:
141-151
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-4

Geleneksel sanat yüzyıllar boyunca kendi ifade biçimindeki değişikliklere rağmen varlığını sürdürdü ve günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Fakat 19. yy’ın sonları ve 20. yy’ın başlarında geleneksel sanatta meydana gelen biçimsel ve kavramsal değişiklikler farklı sanat biçimlerine kapı araladı. Geleneksel sanatın yerini modern sanat ile birçok akım aldı. Empresyonizm, kübizm, ekspresyonizm, dada, sürrealizm ve birçok sanat akımı fikirsel ve üslupsal farklılıkla geleneksel sanattaki formu bozarak ortaya çıktı. Bu akımlardan dada sanatı, sanata karşı duruş sergileyen önemli bir akımdır. Araştırmanın amacı sanatta geleneksel çalışma tarzının dışına çıkılmasında kullanım nesnelerinin yerini ve dada sanat akımının önemini ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada verilere erişebilmek amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilere göre; Dadaistler kavramları anlamlarının dışında kullanarak farklı bir yol izlediler. Bir dadaiste göre bir kullanım nesnesi sanatın bir parçası olabilir di. Yeterki onu kullanım nesnesi olmaktan çıkartıp onu farklı bir düzlemde izleyice sunabil. Olanı olması gerektiğinin dışında kullanma işte dadaistleri diğer sanat akımlarından ayıran en büyük nitelikti.

Keywords


Traditional art has continued to exist despite changes in its form of expression over the centuries and continues to exist today. But 19. late century and 20th century the formal and conceptual changes that occurred in traditional art at the beginning of the century opened the door to different forms of art. Many currents have replaced traditional art with modern art. Impressionism, Cubism, expressionism, dada, Surrealism, and many art currents arose by distorting the form in traditional art with intellectual and stylistic differences. Dada art is an important movement that has a stance against art. The aim of the research is to find out the place of the objects of Use and the importance of the Dada art movement in moving out of the traditional style of work in art. The research was conducted by qualitative research method. In order to access the data, a literature review was conducted. According to the data obtained from the study, Dadaists followed a different path by using concepts outside of their meaning. According to a Dadaist, an object of use could be part of art. Enough to remove it from being an object of Use and present it in a different plane. Using what was meant to be was the greatest quality that set Dadaists apart from other art movements.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,527
Number of downloads 1,290

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.