JOSEPH BEUYS SANATINDA SPİRİTÜEL MATERYALLER

Author:

Number of pages:
54-65
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-4

Bu araştırmanın temel amacı, Joseph Beuys’un eserlerinde kullanılan spiritüel materyaller bakımından ele alarak incelemek ve metafiziksel bağlamında önemini göstermektir. Bu bağlamda betimsel analiz yöntemi ile sanatçıya ait örnek eserler incelenerek yorumlanmış ve ilgili alanda literatür taraması yapılmıştır. Beuys’un sanatsal çalışmalarına geçmeden önce kısaca hayat hikayesine değinilmiştir. Daha sonrasında araştırmanın temel amacı doğrultusunda sanatçıya ait örnek çalışmalar incelenmiş ve bu bağlamda yorumlar elde edilmiştir. Joseph Beuys sanatında spiritüel etkilerin ve yansımaların Kırım’da geçirmiş olduğu bir kaza sonucu tetiklendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bir süre savaş esiri olarak kaldığı dönemde Orta Asya kabilelerinden şaman kültürü hakkında bilgiler edinmiş ve sanatında yeni bir ifade biçimi oluşturmuştur. Özellikle fluxus sanat hareketine yönelik düzenlemiş olduğu eserlerinde seçmiş olduğu nesneler doğaüstü olaylara göndermeler içermekte ve sanatçıda burada adeta modern bir şaman ayini gerçekleştirmektedir. Sonuç olarak, Joseph Beuys’un doğal malzemelerin özelliklerini ortaya ortaya çıkaran spiritüel temelli pek çok eser üretmiştir. Sanatçının eserlerinde kullandığı kavramlar ve semboller izleyici açısından düşünüldüğünde eserin pek çok farklı yorumunun üretilmesini mümkün kıldığını göstermektedir.

Keywords


The main purpose of this research is to examine and analyze the importance of the spiritual materials used in the works of Joseph Beuys and show its importance in the metaphysical context. In this context, with the descriptive analysis method, the sample works of the artist were examined and interpreted, and a literature review was carried out in the relevant field. Before moving on to artistic works of Beuys, his life story was briefly mentioned. Later, in the direction of the main purpose of the research, sample works of the artist were examined and comments were obtained in this context. It is understood that the spiritual effects and reflections in the art of Joseph Beuys were triggered by an accident in Crimea. He also learned about the shaman culture from the Central Asian tribes during his period of being a prisoner of war and created a new form of expression in his art. Especially the objects he chose in his works, which are directed towards the fluxus art movement, include references to supernatural events and performs a virtually modern shaman ritual here. As a result, Joseph Beuys has produced many spiritually based works that reveal the properties of natural materials. When the concepts and symbols used by the artist in his works are considered in terms of the audience, it shows that it enables the production of many different interpretations of the work.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,080
Number of downloads 1,210

Share

Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.